CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents condicions de contractació, juntament amb els Termes d’ús i la Política de privadesa estableixen els termes i condicions dels serveis oferts per N2 Grup a través dels Llocs web de la seva titularitat, tenint la consideració de client aquella persona física o jurídica que hagi completat el procés de compra de qualsevol dels serveis.

L’acceptació de les presents Condicions de Contractació, comporta que el client ha llegit i comprèn l’exposat en les mateixes i que declara que és una persona física major d’edat, amb capacitat suficient per contractar i així ho fa, en el seu propi nom i dret, o en nom i representació d’una persona jurídica legalment constituïda, de la qual ostenta la deguda capacitat de representació, i en virtut de tal representació, assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a les contractacions realitzades a través del Lloc web.

Certs serveis poden veure’s sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents condicions.

En cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les presents condicions generals de contractació.

S’adverteix de forma expressa que els programes formatius oferts en el Lloc web no condueixen a cap títol amb validesa oficial.

1.- Identificació de les parts. Les parts del contracte són l’usuari que procedeix al registre i contractació dels serveis oferts i Irma Berenguer Vargas, amb D.N.I nº 77615901D, amb domicili en C/ Sant Jaume, 438 08370 Calella (Barcelona-Espanya), d’ara endavant, N2 Grup, titular dels llocs https://www.n2grup.com, https://www.n2grup.cat, així com de tots els subdominis i directoris inclosos en les mateixes (d’ara endavant, conjuntament denominats com la “Web” o el “Lloc web”), mentre que prestadora dels serveis oferts en els mateixos.

Per comunicar-te amb N2 Grup de manera directa i efectiva, pots remetre un correu electrònic a la següent adreça: info@n2grup.com

2.- Objecte. Els presents termes i condicions tenen per objecte regular la contractació dels productes i/o serveis oferts a través del Lloc web.

Els programes formatius oferts, poden consistir en continguts de descàrrega immediata o en cursos que poden seguir-se online, amb les característiques específiques i els materials (documents en PDF, workbooks, vídeos, etc.) descrits en la fitxa de cadascun d’aquests programes formatius.

L’usuari, mitjançant la contractació de qualsevol dels serveis, obté una llicència d’ús de caràcter individual, personal i intransferible a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del Lloc web. Hauran de contractar-se tantes llicències d’ús, com a usuaris vagin a accedir als continguts oferts en el Lloc web.

En cas d’accés per part de tercers diferents al contractant, N2 Grup es reserva el dret de revocar l’accés al servei, retenint les quantitats satisfetes pel client, i sense perjudici del dret a reclamar una eventual indemnització per danys i perjudicis.

3.- Ús del lloc web. N2 Grup, una vegada hagis contractat qualsevol dels seus serveis, et proporcionarà l’accés als continguts descrits en la fitxa de cada programa formatiu (d’ara endavant, “els Continguts”), pertanyents a N2 Grup o als seus llicenciadors.

Queda expressament prohibit fer qualsevol ús dels Continguts que no sigui per a la formació del contractant o d’una única persona física designada pel mateix.

Seràs l’únic responsable de l’ús inadequat o il·lícit que facis dels continguts.

Per accedir als Continguts, hauràs de registrar-te i disposar de les claus d’accés corresponents (nom d’usuari i contrasenya), així com la URL d’accés als Continguts, que serà facilitada per N2 Grup, una vegada completat de forma satisfactòria el procés de compra.

Les dades que proporcionis en el procés de registre hauran de ser exactes, complets, actuals, veraces i seran processades i tractades en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals conforme al previst en la nostra Política de Privadesa.

N2 Grup es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari en cas que tals dades no siguin actuals, veraces, completes i/o exactes.

Et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis que N2 Grup ofereix a través del seu Lloc web conforme al previst en els Termes d’ús de la Web i en les presents condicions de contractació.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial. N2 Grup és la legítima titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts publicats en el Lloc web i en els serveis oferts (a títol enunciatiu, no exhaustiu: imatges, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Queda prohibit de forma expressa la reproducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, i la transformació de la totalitat o part dels continguts del Lloc web i dels cursos, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, així com qualsevol altra manera d’explotació econòmica dels continguts, sense l’autorització expressa i per escrit de N2 Grup.

Està, tanmateix, totalment prohibit suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de N2 Grup.

Per a major claredat, pràctiques tals com la revenda dels cursos o la contractació d’un curs proporcionant accés a tercers, estan expressament prohibides i serà causa de resolució del contracte de llicència d’ús dels Continguts, sense dret a la devolució dels imports satisfets i sense perjudici del dret de N2 Grup a exercitar les accions legals oportunes en defensa dels seus legítims interessos.

Es fa constar que el trencament de les prohibicions avantdites pugues fins i tot arribar a suposar la comissió d’un delicte contra la propietat intel·lectual tipificat en l’article 270 del Codi Penal, que pot portar aparellades fins i tot penes de presó.

5.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat.

5.1. N2 Grup no pot garantir que no es produeixin interrupcions o errors en l’accés al Lloc web. No obstant això, existeix el ferm compromís, tan aviat tingui coneixement de tals incidències, de dur a terme totes les actuacions dirigides al seu restabliment o reparació, excepte la concurrència de causes que ho impossibilitin o dificultin la seva execució.

5.2. N2 Grup únicament garanteix la prestació dels serveis consistents a proporcionar continguts de descàrrega immediata o en cursos que poden seguir-se online, amb les característiques específiques i els materials (documents en PDF, workbooks, vídeos, etc.) descrits en la fitxa de cadascun d’aquests programes formatius.

S’adverteix de forma expressa que els continguts dels materials publicats als programes formatius són consells, recomanacions o suggeriments de professionals i/o usuaris basats en la seva pròpia experiència i que no es garanteix que els mateixos puguin servir per a qualsevol tipus de negoci, activitat i/o projecte, ni garanteix en cap cas un resultat concret de la posada en pràctica dels mètodes continguts en els cursos oferts.

6.- Característiques i disponibilitat dels continguts oferts.

6.1. Les característiques dels serveis oferts seran les detallades en el Lloc web.

6.2. Els Continguts oferts podran contractar-se des que siguin publicats en el Lloc web, i s’obri el termini d’inscripcions, fins que es decideixi la seva retirada per N2 Grup.

En cas que hagis contractat algun dels Continguts oferts, els mateixos estaran disponibles durant els següents terminis:

  • Continguts descarregables: 12 mesos a comptar des de la data de contractació

Transcorregut el termini de disponibilitat dels Continguts, les teves claus d’accés caducaran i no podràs completar el curs, sense que tinguis res que reclamar a N2 Grup per tal motiu. En cas que volguessis reprendre el curs on ho vas deixar, et veuràs obligat a formalitzar una nova contractació, havent d’abonar el preu corresponent.

7.- Procediment de Contractació.

7.1. Idioma: Actualment el procediment de contractació podrà ser realitzat únicament en espanyol.

7.2. Còpia de les condicions vinculades a la compra: N2 Grup no conservarà una còpia de les presents condicions vinculada a la contractació, per la qual cosa recomanem que conservis còpia de les mateixes, encara que N2 Grup li remetrà còpia de les condicions de contractació vigents al moment de cada compra.

7.3. Mitjans tècnics: La Web no disposa de mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de les dades per l’usuari, però sí detecta si algun camp que resulta necessari, per tramitar la sol·licitud, està pendent d’emplenar.

7.4. Registre: Per poder contractar qualsevol dels cursos de N2 Grup, has de seguir les indicacions que s’indiquen en el Lloc web, proporcionar les dades personals que se sol·licitin en el formulari habilitat a tal fi, prèvia lectura, i en cas de conformitat, acceptació de la Política de privadesa i de les Condicions de contractació, així com procedir al pagament en la forma indicada.

En cas que el procés s’hagi completat correctament, N2 Grup et remetrà un correu electrònic de confirmació de la contractació del curs, proporcionant-te la URL d’accés, amb el teu nom d’usuari i contrasenya, als Continguts del curs contractat a través del Lloc web.

Les claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya) tenen caràcter confidencial. Per tant, has d’emprar-les amb la deguda diligència, havent de conservar-les de manera segura, de manera que no sigui possible la seva utilització per tercers, amb independència de la relació que mantinguis amb aquests, ja que no està autoritzada la seva cessió i en cas d’incompliment, perdràs l’accés al curs, sense perjudici del dret de N2 Grup a exercitar les accions legals oportunes.

Conseqüentment, t’obligues a comunicar de forma immediata a N2 Grup tant l’extraviament de les claus d’accés, amb independència de la causa d’aquest, com qualsevol perill o menyscapte en la teva confidencialitat, responent, en cas contrari, de qualsevol dany o perjudici causat mitjançant accessos verificats a través de tals claus d’accés.

7.5. Mètodes de pagament: El pagament dels serveis haurà de realitzar-se mitjançant targeta de crèdit/dèbit. El càrrec en la teva targeta es realitza en temps real a través de la passarel·la de pagament Redsys, una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Al moment de la tramitació de la contractació del curs, les dades de la seva targeta es transmetran xifrats i de forma absolutament segura, amb la finalitat exclusiva de la realització del pagament corresponent.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament no podem considerar formalitzat el contracte de compra.

Si utilitzes aquest mètode de pagament, estàs garantint que tens plena autorització per a l’ús de la targeta (de crèdit o dèbit) en el procés de contractació del curs.

Si desitges realitzar el pagament a través de PayPal, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres en el correu electrònic: info@n2grup.com

7.6. Pagament fraccionat: Només es permet el pagament fraccionat per a aquells serveis en els quals així s’hagi previst per N2 Grup i així es publiqui en el Lloc web. Es realitzarà un pagament inicial i posteriorment es giraran al cobrament la resta de quotes en els terminis indicats durant el procés de compra. Les quotes es pagaran mitjançant el mateix mètode de pagament que l’import inicial satisfet.

L’impagament de qualsevol dels terminis en què es fraccioni el pagament del preu, atorgarà el dret a N2 Grup a resoldre la relació contractual, cancel·lant l’accés del client als Continguts, i això sense perjudici del dret a reclamar l’import total del curs com a indemnització per danys i perjudicis.

7.7. Cupons descompte: En cas de disposis d’un cupó descompte, per raó d’alguna acció promocional realitzada per N2 Grup, podràs incloure el codi del mateix durant el procés de contractació del servei, realitzant-se un descompte conforme a l’establert en l’acció promocional que es tracti.

Aquests cupons descompte no seran en cap cas acumulables, podent utilitzar un per cada nova contractació que realitzis, ni tampoc podran aplicar-se conjuntament amb altres promocions.

7.8. Acceptació dels termes i condicions: Has de llegir els termes d’ús, la política de privadesa i les condicions de contractació i en cas de conformitat amb tot això, procedir a la seva acceptació mitjançant el marcat de les caselles (checkbox) disposades a aquest efecte, tenint la possibilitat de consultar tals termes, polítiques i condicions fent clic sobre els enllaços que redirigeixen a tals textos legals.

Un cop realitzat el registre i el pagament, podràs gaudir dels continguts del servei contractat.

8.- Preus i Facturació.

8.1. Preus: Els preus dels serveis, seran els publicats a la Web. Cada programa per separat portarà detallat a la seva pàgina de presentació el seu preu final amb impostos inclosos, la quantitat dels quals haurà de ser satisfeta en la seva integritat al moment de realitzar la contractació.

8.2. Facturació: N2 Grup emetrà la corresponent factura detallant l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, correspongui segons el tipus aplicable a cada moment.

Consents de forma expressa l’expedició per N2 Grup de la factura electrònica. La factura electrònica la rebràs per correu electrònic a la fi del mes corresponent al seu pagament. Si tens la consideració de consumidor i usuari podràs revocar aquest consentiment amb l’enviament d’un correu electrònic en tal sentit a l’adreça indicada anteriorment.

9.- Reclamacions. Qualsevol reclamació relacionada amb la prestació del servei serà atesa en l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment

9.1. Plataforma europea de resolució de litigis en línia: S’informa que l’usuari, resident en la Unió Europea, també disposa de la possibilitat d’acudir a la plataforma ODR (Online Dispute Resolution – Resolució de Disputes en Línia) a través del següent enllaç:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

A través d’aquesta plataforma es permet a consumidors i comerciants presentar reclamacions mitjançant un formulari electrònic disponible en totes les llengües de la Unió Europea, per a tots els assumptes relacionats amb comerç electrònic o prestació de serveis a la xarxa, conforme al previst en el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 i la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell sobre resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

10.- Dret de desistiment i pèrdua del mateix.

10.1. Dret de desistiment: Sense perjudici de la pèrdua del dret de desistiment conforme al previst a l’apartat següent, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar des de la data de contractació del servei que es tracti.

10.2. Pèrdua del dret de desistiment: No obstant l’anterior, i conforme al previst en l’article 103, apartat m del Text Refós de la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva banda que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Per això, amb l’acceptació dels presents termes i condicions, si has contractat alguns dels cursos de N2 Grup, consents de forma expressa que perdràs el dret de desistiment des del moment en el qual per la teva banda comencis l’execució del contingut digital posat a la teva disposició, no estant obligat N2 Grup en aquest cas al reemborsament dels imports satisfets en ocasió de la contractació del curs que es tracti.

10.3. Forma d’exercir el dret de desistiment: Per exercir el dret de desistiment, i sempre que no hagis perdut el dret al desistiment per haver començat l’execució del contingut digital posat a la teva disposició, hauràs de notificar la teva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple: una comunicació remesa per correu electrònic o per correu postal).

10.4. Conseqüències del desistiment: En cas de desistiment exercitat i comunicat, sempre que no operi l’excepció del dret de desistiment referida, i una vegada rebuda tal comunicació, N2 Grup procedirà a la devolució dels imports satisfets en ocasió de la contractació del curs corresponent, el més aviat possible.

11.- Modificació de les condicions de contractació. N2 Grup es reserva el dret de modificar les condicions de contractació dels cursos, no afectant en cap cas aquestes modificacions a les contractacions realitzades amb anterioritat a qualsevol d’elles, respectant-se els termes i condicions publicats a la Web al moment de l’acceptació per l’usuari.

12.- Llei aplicable i jurisdicció. Els presents termes, condicions i polítiques, es regiran per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o interpretació de tals termes i polítiques, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent, sent en el cas de consumidors i usuaris, els de el seu domicili.