TERMES D’ÚS


Identitat i titular del web. Benvingut a la nostra web, som N2 Grup, marca comercial d’Irma Berenguer Vargas, la propietària d’aquesta web, www.n2grup.com.

  1. Dades identificatives de la titular del/s Lloc/s Web: Irma Berenguer Vargas, amb D.N.I. nº 77615901D, amb domicili en C/Sant Jaume, 438 08370 Calella (Barcelona -Espanya) és la titular dels dominis i llocs web https://www.n2grup.com, https://www.n2grup.cat, així com de tots els subdominis i directoris inclosos en els mateixos (en endavant, conjuntament denominats com la “web” o el “Lloc Web”). D’ara endavant N2 Grup.

Per comunicar-te amb N2 Grup de manera directa i efectiva, pots remetre un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@n2grup.com

2 .- Utilització del lloc web: El lloc web ha estat creat per N2 Grup per publicar la seva oferta de serveis i per facilitar la contractació electrònica dels mateixos.

2.1. Accés i ús responsable: Si accedeixes a aquest lloc web estàs declarant ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-se als termes i condicions que es posen a la teva disposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat. Si no estiguessis d’acord amb el contingut dels presents termes d’ús, has d’abandonar el lloc web.

L’accés al Lloc Web és lliure i gratuït per a poder informar-te dels serveis oferts.

T’obligues en tot moment a fer un ús adequat dels recursos posats a la teva disposició en el Lloc Web, d’acord amb el que preveuen els termes i condicions, la moral, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat vigent, sense perjudicar ni danyar als titulars del lloc web ni a cap tercer, pel que et compromets a no utilitzar aquests recursos per incórrer en activitats il·lícites, contràries a la bona fe o l’ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics de N2 Grup, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

2.2. Registre i condicions de contractació: N2 Grup posa a la teva disposició determinats continguts gratuïts, però per poder gaudir dels mateixos, caldrà procedir al registre en els formularis disposats a tal fi, havent de llegir, i en cas d’estar d’acord acceptar la política de privacitat mitjançant el marcatge de la casella corresponent.

No obstant això, s’ofereixen altres continguts no gratuïts, i per poder gaudir dels mateixos es requereix el registre, contractació i pagament, d’acord amb el que preveuen les Condicions de contractació , que es posaran a la teva disposició, en tot cas, de forma prèvia, proporcionant informació clara, veraç, suficient, entenedora, inequívoca i racional sobre aquests serveis, que hauràs llegir i en cas d’estar d’acord, acceptar mitjançant les funcionalitats disposades a l’efecte en el Lloc Web.

2.3. Participació de l’usuari: Alguna de les pàgines del lloc web poden permetre participar mitjançant la realització de comentaris o la generació de continguts, quedant absolutament prohibit difondre continguts o propaganda de caràcter il·lícit, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans, o que incitin a l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, de caràcter injuriós o calumniós o contra l’ordre o la seguretat pública.

N2 Grup es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o continguts, que incompleixin el que s’ha exposat o que no resultessin adequats per a la seva publicació en el Lloc Web.

En qualsevol cas, N2 Grup no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, bloc o altres eines de participació que es puguin crear, llevat del que expressament preveu la normativa d’aplicació.

2.4. Contacte i sol·licitud d’informació: Si vols pots contactar amb N2 Grup per resoldre els teus dubtes en relació amb els nostres serveis a través dels diferents formularis del lloc web disposats a tal fi, facilitant les dades que se sol·liciten, i una vegada que hagis llegit i, en cas d’estar d’acord, acceptat la política de privacitat (mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella), hauràs de prémer el botó corresponent per a l’enviament de les teves dades de contacte i de la teva sol·licitud d’informació.

2.5. Veracitat de les dades proporcionades: Com a usuari, ets l’únic i exclusiu responsable que les dades que facilitis a N2 Grup estiguin actualitzades, completes i que per descomptat siguin exactes i veraces. N2 Grup en cap cas serà responsable per l’incompliment d’aquests requisits pel que fa a les dades que ens proporcions.

3.- Responsabilitat:

3.1. Funcionament de la Web: N2 Grup no pot garantir que no es produeixin interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web. No obstant això, hi ha el ferm compromís, tan aviat com tingui coneixement d’aquestes incidències, de dur a terme totes les actuacions adreçadess al seu restabliment o reparació, llevat de la concurrència de causes alienes a la voluntat de N2 Grup que ho impossibiliten o dificulten la seua execució .

3.2. Exoneració de responsabilitat: N2 Grup no assumeix cap responsabilitat pels documents o fitxers emmagatzemats al sistema, com a conseqüència de la presència de virus en l’terminal que utilitzis per a la connexió als serveis i continguts del lloc web o de l’ús de versions no actualitzades d’un navegador o d’un mal funcionament del mateix.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial:

4.1. Continguts del lloc web: La totalitat dels elements i/o continguts posats a la teva disposició en el Lloc Web o als quals es pot accedir mitjançant la contractació dels mateixos, han estat creats per N2 Grup o la mateixa disposa de una llicència o autorització per a la seva utilització.

Per tant, tots aquests elements i/o continguts (com ara: imatges, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ús, etc.) i els drets que es poden ostentar sobre els mateixos, són de titularitat exclusiva de N2 Grup.

Quan contractes qualsevol dels cursos oferts en el Lloc Web, N2 Grup t’atorga una llicència individual, personal i intransferible perquè facis ús dels seus continguts amb l’única finalitat de la teva pròpia formació, quedant prohibides de forma expressa la reproducció, distribució, comunicació pública- inclosa la seva modalitat de posada a disposició – i la transformació, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de N2 Grup.

Per a més claredat, queda entès que pràctiques com ara la revenda dels cursos o la contractació d’un curs per una persona proporcionant accés a tercers, sense l’autorització expressa i per escrit de N2 Grup, serà causa de resolució del contracte de llicència d’ús dels continguts, sense dret a la devolució dels imports satisfets i sense perjudici del dret de N2 Grup a exercitar les accions legals oportunes en defensa dels seus legítims interessos.

En cas de realitzar qualsevol de les accions prohibides assenyalades, s’estaran vulnerant aquests drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial que li corresponen a N2 Grup. Per tant, et compromets a respectar aquests drets, absteniéndote a més de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de N2 Grup.

4.2. Continguts generats per l’usuari: Amb l’acceptació dels presents termes d’ús, concedeixes a N2 Grup una llicència tan àmplia, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que facis als diferents serveis de participació establerts en el Lloc Web o en els perfils en xarxes socials de N2 Grup.

Queda absolutament prohibit que pugis al lloc web, comparteixis o facis qualsevol altre tipus d’ús de continguts protegits legalment sense estar legitimat per a això, tant per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a la propietat industrial (marques, patents, models d’utilitat, dissenys industrials) o per qualsevol altra que, si s’escau, sigui aplicable.

N2 Grup ofereix la possibilitat de denunciar qualsevol mena de vulneració dels drets per qualsevol usuari o tercer per la introducció d’un determinat contingut en el Lloc Web, i comunicarà aquesta circumstància a N2 Grup, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça expressada anteriorment.

5.- Política d’enllaços:

5.1. Enllaços des d’altres llocs web: Si pretens establir un enllaç des de la pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de N2 Grup hauràs de sotmetre’t a les següents condicions:

– No es permet, la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web, ni l’establiment de deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el Lloc Web sense comptar amb prèvia autorització expressa i per escrit.

– No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a N2 Grup, excepte autorització expressa d’aquesta.

-L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de cap relació entre N2 Grup i el titular de la pàgina web o del portal des del qual se realitzi, ni el coneixement i acceptació deN2 Grup dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

-N2 Grup no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del public a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

5.2. Enllaços cap a altres webs: El lloc web de N2 Grup pot posar a disposició de l’usuari enllaços cap a altres llocs web gestionats i controlats per tercers amb la funció exclusiva de facilitar als usuaris l’recerca d’informació, continguts i serveis a Internet , sense que en cap cas pugui considerar queN2 Grup comercialitza, dirigeix, controla o fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

N2 Grup no assumeix cap tipus de responsabilitat, si més no de forma indirecta o subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, opinions o serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats porN2 Grup i que resultin accessibles a través del web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

6.- Incompliment. Dret d’Exclusió: Qualsevol incompliment dels presents termes d’ús serà susceptible de ser perseguit, així com qualsevol ús indegut de la web, podent N2 Grup exercitar totes les accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims intereses.N2 Grup es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes d’ús.

7.- Modificació dels presents termes: N2 Grup podrà modificar en qualsevol moment els termes aquí determinats, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència dels citats termes d’ús anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

8.- Llei aplicable: Els presents termes d’ús es regiran per la legislació espanyola.